Adatkezelési tájékoztató

 

 
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a CorinCloud bérelhető webshop, weblap rendszer (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, politikáját, amelyet, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekint.
 
Az Adatkezelési tájékoztató kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.
 
Amennyiben az érintetteknek kérdése lenne, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak
védelmére, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
1. Adatkezelők megnevezése
 
Adatkezelő neve: Simple Cloud Ltd.
Székhelye: BN3 3DH Brighton & Hove, 1 Hova Villas, UK - England
Adószáma: 16075 15881 
Cégjegyzék száma: 9370420
E- mail: office@quickstudiogroup.com
Levelezési címe: 3398 Demjén, Szépasszonvölgy u. 12.
Képviselő: Pető Róbert
Telefonszám: +36 30 218 3519
 
Adatkezelő neve: Pető Róbert e.v.
Székhelye: 3398 Demjén, Szépasszonyvölgy u. 12.
Adószám: 68292447-1-30
Nyilvántartási szám: 51534963
E- mail: office@quickstudiogroup.com
Levelezési címe: 3398 Demjén, Szépasszonvölgy u. 12.
Telefonszám: +36 30 218 3519
 
 
 
2. Alapelvek az adatkezelés során
 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
c) Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
d) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.
e) A 18. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely nem tartalmaz az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.
 
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
 
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.
 
A szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain és webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és időtartalmáról az Ügyfél, mint Adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.
 
3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
 
3.1. Ügyfél regisztráció, megrendelés
Az Adatkezelő szolgáltatásainak megrendelésére csak regisztrációt követően van lehetőség. Az adatkezelés célja és jogalapja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e- mail cím, bizonyos domain név megrendelése esetén azonosító okmány száma, az adott domain végződés regisztrációs szabályzata szerint. Az Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat előfizetői időszak lejáratát követően 5 évig tárolja.  A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
 
3.2. A weboldal látogatóinak adatai, naplók
Az Adatkezelő a saját weboldalainak látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az adatokat 3 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes azonosításra alkalmas cookie- kat nem használ.
 
3.3. Hírlevél
Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e- mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére/levelezési címére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.
 
3.4. Ügyfélszolgálat
Az Adatkezelő az Felhasználók részére ügyfélszolgálatot biztosít. A Felhasználó a megkeresés formájától függően hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A beérkező e- maileket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt az Adatkezelő rögzíti, maximum 5 évig tárolja és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.
 
 
 
4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
 
Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. „cookie”- t, vagy sütit) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés elosztás. Minden süti a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyek azonosítására nem alkalmas. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy e nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Az Adatkezelő az alábbi cookie- kat használja:
a) admin - folyamatazonosító, munkamenet végéig
b) terheléselosztó, munkamenet végéig
c) cookie figyelmeztetés nyugtázása, 365 napig
d) Google Analytics - látogató statisztika (személyek azonosítására nem alkalmas.)
 
5. Az adatkezelés módja és biztonsága
 
Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról papír alapú másolat nem készül. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei az Integrity Kft. szerverteremében (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) valamint a Szervernet International Kft. szerverteremében (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22) kerültek elhelyezésre. A szervereken tárolt adatokhoz a szervertermek munkatársai nem férhetnek hozzá.
 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani.
 
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e- mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át. A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.
 
6. Adatfeldolgozók
Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.
 
a) Botatil Könyvelési és Szolgáltató Kft., H-3300 Eger, Iskola u. 1-3. fsz. 8.  adószám: adószám: 22969602-2-10, cégjegyzékszám: 10-09-031176

b) Griff Consulting Ltd.  Hova House, 1 Hova Villas, Hove BN3 3DH - UK, England, cégjegyzéskszám: 08381240 adószám: 288346557

e) ashton.hu számlázó program

 
7. Külső szolgáltatók, címzettek
 
Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt (pl. domain regisztráció, domain kezelés), azok részére személyes adatokat továbbíthat, ezek az alábbiak. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
a) Integrity Kft. H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
b) Internet Szolgáltatók Tanácsa, H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
b) P.D.R. Solutions FZC, F-20, Business center 1, Business Park, RAK Free Trade Zone, Ras Al Khaimah
c) EuroDNS S.A., 21, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg
 
 
8. Az Érintett jogai
 
8.1. A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.
8.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
8.3. A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
b) az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
c) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. az adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
érvényesítéséhez.
8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
8.6. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.
 
A jogérvényesítés módja
 
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ c.; telefon: +36-1-391-1400; e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 
9. Hatályos jog, egyéb rendelkezések
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a 1. pontban megadott elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.
 
10. Definíciók
 
10.1. Személyes adatok
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
10.2. Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Általános szerződési feltételek Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
10.3. Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
 
10.4. Címzett
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél- e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adat okhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 
10.5. Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 
10.6. Harmadik fél
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 
10.7. Ügyfél
Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.
 
10.8. Felhasználó
Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja.
 
10.9. Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.
 
10.10. Profilalkotás
A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 
10.11. Álnevesítés
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 
10.12. Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 
10.13. Hozzájárulás
Az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
 
10.14. Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
10.15. Tiltakozás
Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
10.16. Adattovábbítás
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 
10.17. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 
 
 
Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne az adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban, kérjük jelezd az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.
 
 
Hatályba lépés: 2018.05.25.
 

 

Könnyen és gyorsan szeretnél webáruházat? 

Válaszd a CorinWebshopot!

INGYENES eBook-unkkal akár 1 nap alatt elkészülhetsz a fontosabb beállításokkal!

eBook: Webáruház indítási teendők

Nem érdekel    |   Kérem most INGYEN! >>